„Naše služby Vaše spokojenost“
O společnosti
Kontaktujte nás
AGH Blatná s.r.o.
J.P. Koubka 81 Blatná 388 01
E-mail: info@agh-reality.cz
Telefon: +420 383 420222
Mobil: +420 724 077880
Sídlo AGH Blatná s.r.o.
Sídlo naší společnosti se nachází v centru jihočeského města Blatná v okresu Strakonice na adrese J.P.
Více informací
Komentáře
INFORMAČNÍ DOLOŽKA dle GDPR
INFORMAČNÍ DOLOŽKA dle GDPR do Zprostředkovatelské nebo Rezervační smlouvy - AGH Blatná s.r.o. 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1.1. Realitní zprostředkovatel zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako ?Osobní údaje?). 1.2. Vaše Osobní údaje Realitní zprostředkovatel zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů: 1.2.1. plnění smlouvy 1.3. Osobní údaje budou Realitním zprostředkovatelem poskytnuty těmto třetím osobám: 1.3.1. externí účetní (pozn.: Kategorie uvádět jen v případě, že příjemců bude větší množství. Pokud tedy RK spolupracuje např. jen s jedním účetním, je třeba uvést konkrétně o koho půjde.); 1.3.2. spolupracujícím makléřům Realitního zprostředkovatele; 1.3.3. externí advokátní kanceláři; 1.3.4. osobám poskytujícím Realitnímu zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery; 1.4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP. 1.5. Osobní údaje budou Realitním zprostředkovatelem zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Realitního zprostředkovatele, podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení. 1.6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva: 1.6.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Realitního prostředkovatele, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Realitního zprostředkovatele, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Realitní zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů. 1.6.2. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Realitního zprostředkovatele o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. 1.6.3. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Realitní zprostředkovatel musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost. 1.6.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Realitní zprostředkovatel již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6. Realitní zprostředkovatel může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, 1.6.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Realitnímu prostředkovateli se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Realitní zprostředkovatel tyto údaje předal jinému správci. 1.6.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Realitního zprostředkovatele či DPO podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Realitní zprostředkovatel Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. 1.7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Realitního zprostředkovatele buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese ... 1.8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz. 1.9. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy. 1.10. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování. 1.11. V případě, že bude Realitní zprostředkovatel užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.
1. leden 2021
Zajímavé odkazy
Vše o veřejných dražbách
www.centralniadresa.cz
Info o našem městě
www.mesto-blatna.cz
Náš tip na Chorvatsko
www.apkasic.com

Rodinný dům v Chrastavci - Půlpecen

Lokalita: SvitavyCena: 799.000,- Kč - REZERVOVÁNO
Kategorie: Chalupy, domy, bytyForma prodeje: Přímý prodej
INFORMACE O NEMOVITOSTI
Plocha pozemku: 579 m2Kraj: Pardubický kraj
Zastavěná plocha: 144 m2Poznámka: Třída energetické náročnosti (PENB) - G
Datum inzerátu: 26.července 2019

Máte-li dotaz napište nám

Obec Chrastava se nachází mimo hlavní dopravní komunikace jižně od Svitav. V obci je sídlo obecního úřadu, obchod, knihovna, hospoda. Je zde vybudován vodovodní řad, je provedena plynofikace, el. síť. Dopravní spojení je zajištěno autobusovou dopravou. Nemovitosti nachází východně od zastavěné části obce Chrastavec, v lokalitě zvané Půlpecen. Lokalita je přístupná po místní úzké zpevněné komunikaci. Je zde vybudován obecní vodovodní řad, plynový řad a el. síť. Rodinný dům čp. 5, který je přízemní, s podkrovím využitým k bydlení. Veranda domu je podsklepená s přístupem ze dvora. Rodinný dům byl vystavěn v r. 1890 a v r. 1960 byly provedeny stavební úpravy. Dům je napojen na obecní vodovodní řad, el. síť a zemní plyn. Splaškové vody jsou svedeny do žumpy. Objekt je vytápěn ústředním topením a lokálně. Na pozemku st. 61/1 je při západní straně situovaná dřevěná kolna s kamenným soklem, Na pozemku st. 61/2 je vystavěna přízemní garáž pro osobní vozidlo. Pozemek je přístupný z místní komunikace. Pozemek parc.č. 523/5 - zahrada je situována za příjezdovou komunikací, proti rodinnému domu. Pozemek je rovinný, zatravněný uzavřený oplocením z drátěného pletiva a ocelových sloupků. na pozemku je vystavěna v jeho jižní části dřevěná kolna na dřevo. Pozemek je v zátopové zoně Q100 vodního toku Svitava. Rodinný dům Půlpecen čp. 5 na pozemku st. 61/1 je přízemní, z malé části pod verandou podsklepený, s podkrovím využitým k bydlení. Zastřešení je provedeno sedlovou střechou se dvěma hřebeny a taškovou krytinou. V domě se nachází v 1 NP veranda, WC, spíž, chodba, koupelna, obývací pokoj, ložnice dětí, kuchyně. Vertikální spojení je zajištěno dřevěným schodištěm s plnými stupni. V podkroví se nachází chodba, ložnice a ložnice se vstupem na terasu nad verandou. Vstup do sklepa je ze dvorní strany. Nosné obvodové konstrukce jsou zděné ze smíšeného a cihelného zdiva, na betonových základech s izolací proti vodě a zemní vlhkosti. Stropní konstrukce dřevěná trámová s rovným podhledem. V podkroví jsou stropy tvořeny podbíjením kleštin a deskami opatřenými omítkou. V koupelně je strop tvořen ocelovými nosníky a klenbami. Dveře jsou osazeny dřevěné v kovové zárubni, okna plastová. Nášlapná vrstva podlah je provedena betonová s kobercovým povlakem a s PVC povlakem. Na hygienickém zázemí je keramická dlažba. V domě je proveden rozvod SUV, TUV, plynu, el. světelné a třífázové, kanalizace. Vytápění ústřední teplovodní, kotlem na TP a plynovým kotlem, dále krbovými kamny v kuchyni. Otopná tělesa v domě jsou osazena článková ocelová. Ohřev TUV el. boilerem osazeným v chodbě domu. Splaškové vody jsou svedeny do žumpy, vodovodní přípojka z obecního řadu. Stavba garáže je přízemní, zděná, zastřešená sedlovou střechou s krytinou taškovou. Nosné obvodové konstrukce jsou zděné ze smíšeného na betonových základech s izolací proti vodě a zemní vlhkosti. Stropní konstrukce dřevěná s rovným podhledem.
DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Dražební řád ke stažení

Realitní kancelář AGH Blatná s.r.o. Copyright © 2007 - 2021 - vyrobil Pavel Krejčí
AGH Blatná s.r.o.|Město Blatná|Centrální adresa