„Naše služby Vaše spokojenost“
O společnosti
Kontaktujte nás
AGH Blatná s.r.o.
J.P. Koubka 81 Blatná 388 01
E-mail: info@agh-reality.cz
Telefon: +420 383 420222
Mobil: +420 724 077880
Sídlo AGH Blatná s.r.o.
Sídlo naší společnosti se nachází v centru jihočeského města Blatná v okresu Strakonice na adrese J.P.
Více informací
Komentáře
INFORMAČNÍ DOLOŽKA dle GDPR
INFORMAČNÍ DOLOŽKA dle GDPR do Zprostředkovatelské nebo Rezervační smlouvy - AGH Blatná s.r.o. 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1.1. Realitní zprostředkovatel zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako ?Osobní údaje?). 1.2. Vaše Osobní údaje Realitní zprostředkovatel zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů: 1.2.1. plnění smlouvy 1.3. Osobní údaje budou Realitním zprostředkovatelem poskytnuty těmto třetím osobám: 1.3.1. externí účetní (pozn.: Kategorie uvádět jen v případě, že příjemců bude větší množství. Pokud tedy RK spolupracuje např. jen s jedním účetním, je třeba uvést konkrétně o koho půjde.); 1.3.2. spolupracujícím makléřům Realitního zprostředkovatele; 1.3.3. externí advokátní kanceláři; 1.3.4. osobám poskytujícím Realitnímu zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery; 1.4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP. 1.5. Osobní údaje budou Realitním zprostředkovatelem zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Realitního zprostředkovatele, podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení. 1.6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva: 1.6.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Realitního prostředkovatele, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Realitního zprostředkovatele, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Realitní zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů. 1.6.2. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Realitního zprostředkovatele o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. 1.6.3. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Realitní zprostředkovatel musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost. 1.6.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Realitní zprostředkovatel již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6. Realitní zprostředkovatel může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, 1.6.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Realitnímu prostředkovateli se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Realitní zprostředkovatel tyto údaje předal jinému správci. 1.6.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Realitního zprostředkovatele či DPO podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Realitní zprostředkovatel Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. 1.7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Realitního zprostředkovatele buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese ... 1.8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz. 1.9. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy. 1.10. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování. 1.11. V případě, že bude Realitní zprostředkovatel užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.
1. leden 2021
Zajímavé odkazy
Vše o veřejných dražbách
www.centralniadresa.cz
Info o našem městě
www.mesto-blatna.cz
Náš tip na Chorvatsko
www.apkasic.com

Rodinný dům v obci Křoví, Ždár nad Sázavou

Lokalita: Žďár nad SázavouCena: 1.230.000,- Kč - REZERVOVÁNO
Kategorie: Chalupy, domy, bytyForma prodeje: Přímý prodej
INFORMACE O NEMOVITOSTI
Plocha pozemku: 437 m2Kraj: kraj Vysočina
Zastavěná plocha: 135 m2Poznámka: Třída energetické náročnosti (PENB) - G
Datum inzerátu: 24. květen 2019

Máte-li dotaz napište nám

Obec Křoví se nachází severně od Velké Bíteše. Je zde sídlo obecního úřadu, základní škola 1-5 st., mateřská škola, pošta, obchod, sportoviště, hospoda. V obci je vybudována el. síť, plynofikace, kanalizační řad, vodovodní řad . Dopravní obslužnost je zajištěna autobusovou dopravou. Nemovitosti se nachází ve střední části obce vedle obchodu a kostela u místní komunikace. Pozemky jsou napojeny na el. síť, plyn, kanalizaci a vodovodní řad. Pozemky jsou přístupné z obecní komunikace. Stavba rodinného domu Křoví č.p. 162 na st.72 byla vybudována v minulosti jako přízemní dům se sedlovou střechou. V roce 1979 byla provedena přístavba a nástavba východní části domu. Nosné obvodové konstrukce jsou zděné v tl. 450 mm a v tl. 650 mm ( původní část) na betonových základech s izolací proti vodě a zemní vlhkosti. Stropní konstrukce z ocelových nosníků, desek hurdis a omítky. Vertikální spojení je zajištěno teracovým dvouramenným schodištěm s plnými stupni do 2 NP, do 1 PP je schodiště jednoramenné. Dveře jsou osazeny dřevěné v kovové zárubni, okna dřevěná, zdvojená. V současné době je dům přístupný ze severní strany a z východní strany. Dům je dvoupodlažní, z malé části podsklepený a je zastřešený plochou střechou s krytinou plechovou. V části přístupné ze severní strany se nachází chodba, z níž je přístup do pokoje, komory, kuchyně a ložnice. V části přístupné z východní strany se nachází v 1 NP vstupní hala, z níž je přístup do dílny, chodby, komory, prádelny a do 1 PP. Ve 2 NP , které je přístupné po dvouramenném schodišti, je situována předsíň, koupelna, WC, dětský pokoj s balkonem, obývací pokoj, kuchyně s jídelnou, ložnice. Omítky vnitřní hladké, venkovní břizolitové. Obklady vnitřní keramické v kuchyni. Podlahy z keramické dlažby v chodbě, kuchyni, parketové v pokoji. Okna jsou osazena dřevěná, dvojitá, dveře dřevěné v dřevěné a kovové zárubni. Vytápění lokální kamny na tuhá paliva, dále pak ústřední teplovodní, radiátory článkové. Ohřev TUV je zajištěn el. boilerem, splaškové vody jsou svedeny do kanalizace obecní, vodovodní přípojka z obecního řadu. Pozemek parc.č. 100/3 je rovinný, zatravněný a slouží jako předzahrádka u rodinného domu čp. 162.
DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Dražební řád ke stažení

Realitní kancelář AGH Blatná s.r.o. Copyright © 2007 - 2021 - vyrobil Pavel Krejčí
AGH Blatná s.r.o.|Město Blatná|Centrální adresa